Rast i Razvoj na Građevinskim Skelama

Mnogobrojni objekti najrazličitije namjene izgrađeni u brojnim komunama nose potpise neimara GRO”GORICA”Bugojno

“Gorica”je bila Radna organizacija koja se ubrajala među najstarije i značajnije privredne kolektive u bugojanskoj komuni.U njen registar “Goričino”ime je upisano 1.aprila 1954.godine.To je bio početak sa stotinjak radnika,jednom lopatom i konjskom zapregom,te velikim ambicijama koje su prevazilazile i najveće optimiste,da bi nakon 29.građevinski sezona ovaj vrijedni kolektiv dostigao nivo najrazvijenije građevinske operative,koja je u stanju bila obaviti i one značajnije građevinske poduhvate i ispite u savremenom građevinarstvu.

Mnogobrojni objekti najrazličitije namjene izgrađeni u brojnim općinama:Livno,Duvno,N.Travnik,Banjaluci,Jajcu,Bugojnu,Kupresu,Donjem i Gornjem Vakufu nose potpise bugojanske GRO”Gorica”

Transformacijom građevinskog preduzeća na osnovu ZUR-a,”Gorica”od 1978.godine posluje kao Radna organizacija sa četiri OOUR-a i Radnom zajednicom-zajedničkih službi.U radnoj organizaciji bilo je oko 1250.zaposlenih .

U svome budućem razvoju se opredijelila,za stalno jačanje materijalne osnove rada,unapređivanje kvaliteta i brzine građenja,brži razvoj industrijacije u građevinskoj operativi,većem stepenu opremanja savremenim sredstvima mehanizacije i opreme.

 Zvanično prestaje sa radom D.D. “Gorica” Bugojno 02. juna 2017. godine.

Općinski sud u Travniku, po stečajnom sucu Ivi Žabić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika D.D. “Gorica” Bugojno, Kulina bana br. 1., obja vljuje sljedeći

Zaključuje se stečajni postupak koji se vodio nad dužnikom D.D. “GORICA ” Bugojno, Kulina Bana br. 1.

Nalaže se Odjeljenju za registrar ovog suda, da po pravomoćnosti ovog rješenja izvrši brisanje stečajnog dužnika D.D. “Gorica” Bugojno, iz sudskog registra.02. juna 2017. godine

PRODAJA NEKRETNINA U GORNJEM VAKUFU I BUGOJNU GORICA DD BUGOJNO

 13.08.2013.

D.D. „Gorica” Bugojno – u stečaju

Ul. Kulina bana br. 1.

Bugojno

Broj: P-01/2013.

Bugojno, 09.08.2013. godine

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku (“Sl. novine F BiH”, br. 29/03 i 32/04), Odluke Skupštine povjerilaca i odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika D.D. „Gorica” Bugojno — u stečaju, Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

O G L A S

ZA ŠESTU JAVNU PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE STAČAJNOG DUŽNIKA D.D. „Gorica” Bugojno

– u stečaju PUTEM JAVNOG NADMETANJA

  1. POPIS PREDMETA PRODAJE

Lot 1. Nekretnine u Gomjem Vakufu – Uskoplju

R/b Oznaka nekretnine Neto površina objekta/zemljišta u m2 Početna cijena objekta/ zemljišta u KM Katastarska čestica-k.č ZK uložak
1 Poprikuša 1.424   2402/1 541, SP Gomji Vakuf
2 Poprikuša 806   2402/6 541, SP Gornji Vakuf
3 Poprikuša 730   2402/4 541, SP Gornji Vakuf
4 Poprikuša 484   2404/1 541, SP Gornji Vakuf
5 Poprikuša 196   2404/4 541, SP Gornji Vakuf
6 Poprikuša 1 068   2405/1 541, SP Gornji Vakuf
7 Poprikuša 332   2405/4 541, SP Gornji Vakuf
8 Poprikuša 330   2404/2 541, SP Gornji Vakuf
9 Poprikuša 505   2405/2 541, SP Gornji Vakuf
10 Procjenjena vrijednost zemljišta   52.357    
11 Građevine, k.č.1517/2, 1517/1   25.807    
  U K U P N O OBJEKTI 5.875 78.164    

Lot 2. Nekretnine u Bugojnu

RIb Oznaka nekretnine Neto površina objekta/zemljišta u m2 Početna cijena

objekta/ zemljišta u KM

Katastarska čestica-k.č ZK uložak
1 Fabrički krug, magacin II, magacin III, maqacin IV, ciglana, trafo stanica                   32.499   69/3 935, SP Bugojno
2 Fabrički krug, radiona VI 6.263   58/1 935, SP Buqojno
3 Fabrički krug, radionica VII 6.821   60 935, SP Buqojno
4 Fabrički krug 4496   62 935, SP Buqojno
5 Fabnčki krug, privredna zgrada VIII 4.958   1471/7 872, SP Crniče
6 Fabrički krug   278   1471/20 872, SP Crniče
7 Fabnčki krug     65   1471/21 872, SP Crniče
8 Fabrički krug 8.129   83/3 593, SP Cipuljić
9 Fabrički krug 4.310   87/1 593, SP Čipuljić
10 Fabnčki krug V 2.420   88/1 593, SP Čipuljić
11 Kalajdžiča ograda 860   81 304, SP čipuljić
12 Kalajdžića ograda 1.220   83/1 304, SP Čipuljić
13 pod Glavicom 1.940   85 304, SP Cipuljić
14 pod Glavicom 848   86/1 304, SP Čipuljić
15 Kalajdžića ograda 1 600   89/1 304, SP Čipuljić
16 Fabrički krug 4.040   84/1 304, SP Čipuljić
17 Ekonomsko dvorište 657   8/2 182, SP Buqojno
18 Zgrada – poslovni centar 3.778   8/1 182, SP Buqo|no
19 Rizvanuša 4.420   107 200, SP Vesela
20 Garački Podić 950   1175/6 201, SP Vesela
21 Garački Podić 400   1175/7 201, SP Vesela
22 Dclac 3.770   108/2 201, SP Vesela
23 Dolac 2.040   108/1 201, SP Vesela
24 Kereuša 520   1359/2 1470, SP Poriče
25 Kereuša 2.050   1364/2 1470, SP Poriče
26 Kereuša 4.440   1355 1470, SP Poriče
27 Kereuša 5.626   1348 1470, SP Poriče
28 Kereuša 5.800   1352 1470, SP Poriče
29 Kereuša 1 620   1351/2 1470, SP Poriče
30 Kereuša 1.530   1351/1 1470, SP Poriče
31 Kereuša 7.600   1349 1470, SP Poriče
32 Kereuša 6.000   1356/1 1470, SP Poriče
33 Kukavica 6.742   1353/1 1470, SP Poriče
34 Kukavica 3.090   1353/2 1470, SP Poriče
35 Procjenjena vrijednost zemljišta   864.668    
36 Građevinski objekti, k.č.621/2   153.066    
37 Građevinski objekti, k.č.621/9   12.302    
38 Građevinski objekti, k.č.1491   101.249    
39 Građevinski objekti, k.č.1492    78.732    
  U K U P N O OBJEKTI                        141.780       1. 210.017    

  1. USLOVI PRODAJE
  2. Navedena imovina prodaje se po lotovima (Lot 1 i Lot 2) kako je navedena u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

  1. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 03.09.2013. godine (utorak) u 12,00 sati u zgradi Općinskog suda u Travniku, II sprat.

  1. Uslovi prodaje:

– usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

– pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

– ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

– povećanje cijene u toku javnog nadmetanja je; za lotove 1. i 2. najmanje 10.000,00 KM, a najviše 50.000,00 KM.

– na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početne prodajne cijene za svaki lot za koji se natjeću, a najvište 10.000,00 KM po svakom lotu i na uplatnici navedu za koji lot se nadmeću.

– uplatu izvršiti na depozitni račun suda broj: 3389002208351383, UniCredit Bank d.d. Travnik, poziv na broj: 6146000000.

– ponudžačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg jponudžača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja, sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac.

– Imovina se prodaje po principu “viđeho – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

– najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

– ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je učestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća — depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.

  1. Uplatnicu sa naznakom imovine za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

  1. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

Bugojno, 09.08.2013 godine

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *