Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj 05/02, 3/05, 09/13, 14/15 i 03/17) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-60/17 od 06.10.2017. godine i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-75/18 i 01-02-76/18 od 03.10.2018. godine, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK, raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

I

 

 

 

Biro-Ispostava Vitez: Savjetodavac I, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci.

Uslovi: Stručna sprema: VSS-VII stepen društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera.

Najmanje jedna godine radnog iskustva u struci.

Opis poslova: Organizije i vodi evidenciju nezaposlenih osoba, prima i kompletira zahtjeve za novčanu naknadu i dokup staža, posreduje u zapošljavanju, informiše nezaposlene osobe o njihovom pravima za vrijeme nezaposlenosti, vrši individualna savjetovanja sa nezaposlenim osobama, uspostavlja pravo na zdravstvenu zaštitu, izdaje uvjerenja po zahtjevu nezaposlenih, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.

II

Biro-Ispostava Novi Travnik: Savjetodavac II, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci.

Uslovi: Stručna sprema: VŠS-VI/1 društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera.

Najmanje jedna godine radnog iskustva u struci.

Opis poslova: Prijavljuje i odjavljuje nezaposlene osobe u evidenciji, prima i kompletira zahtjeve za novčanu naknadu i dokup staža, posreduje u zapošljavanju, provodi individualna savjetovanja, informiše nezaposlene osobe o njihovom pravima za vrijeme nezaposlenosti, uspostavlja pravo na zdravstvenu zaštitu, izdaje uvjerenja po zahtjevu nezaposlenih, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.

III

Svi kandidati koji ispunjavanju uslove propisane Konkursom bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

IV

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):

– Životopis sa Pismom namjere,

– Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

– Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

– Dokaz o poznavanju rada na računaru,

– Dokaz o radnom iskustvu,

– Kandidati koji budu odabrani, dužni su na uvid dostaviti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

V

Konkurs se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu Služba za zapošljavanje SBK, ul Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – prijava na konkurs“

Facebook Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *